Klauzula informacyjna - Nicole Lee Polska

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sales & Support Katarzyna Pora zarejestrowana pod adresem 05-509 Józefosław, ul. Bretanii 2B. Wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod nr NIP: 1230307027, nr REGON 146363206 (dalej “My”, Nicole Lee, “Sklep Internetowy”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.nicolelee.pl.

Jak się z nami skontaktować?

Proszę napisać na adres kontaktowy :

 • adres e-mail: info@nicolelee.pl;
 • adres pocztowy: Sales & Support, 05-509 Józefosław, ul. Bretanii 2B;

lub skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie sklepu: formularz kontaktowy.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas:

 • zakładania konta;
 • w związku z transakcjami dokonywanymi w Sklepie Internetowym;
 • rejestracji do newslettera;

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Nicole Lee?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia RODO), w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności za kupowane towary;
 • wysyłki zakupionych przez Panią/Pana towarów;
 • zakładania i zarządzania Pani/Pana kontem, oraz zapewnienia obsługi Pani/Pana konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji i zwrotów
 • obsługi zgłoszeń, kierowanych do nas (np.: poprzez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Nicole Lee (art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia RODO), którym jest:

 • obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to Pani/Pan zgodzi lub zgodziła, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu (art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia RODO) prowadzenia działań marketingowych (newsletter SMS i e-mail) polegających na:

 • informowaniu o promocjach, rabatach i wyprzedażach;
 • informowaniu o nowościach

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie poprzez formularz kontaktowy lub wysłanie informacji na adres info@nicolelee.pl. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana.

Czy Pani/Pan musi podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą z Państwem umowę, a tym samym świadczyć usługę:

 • imię, nazwisko, adres e-mail, hasło i data urodzenia w przypadku rejestracji konta;
 • imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, hasło w przypadku dokonania transakcji;

Jeśli z jakiegoś powodu te dane osobowe nie zostaną podane, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie mógł Pani/Pan korzystać z wybranych usług Nicole Lee.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Poza tymi przypadkami podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne np.: zgoda na prowadzenie działań marketingowych.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Nicole Lee w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Sklep Internetowy; zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta; zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy zawartej z Panią/Panem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach mogą Państwo się sprzeciwić wobec przetwarzania swoich danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Pani/Pan danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży musimy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy,
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
 • dostawcy usług zaopatrujący nas w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych,
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający nam wsparcie księgowe, prawne lub doradcze,
 • dostawcy usług marketingowych.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia ostatniej transakcji lub wyjaśnienia reklamacji.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach.